Ogólny obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że od 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Dienes Polska Sp. z o.o. (dalej: Administrator) Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dienes Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, 88-100, ul. Budowlana 15,
  adres email: biuro@dienes.com.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe: NIE DOTYCZY*
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy, na podstawie zainteresowania Pani/Pana naszą ofertą,
  2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy została zawarta,
  3. zgodnie z art. 6 UST. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
  4. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
  6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celach analitycznych (lepszego doboru usług dla potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
  7. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  8. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług, i)Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Komornicy;
  2. Podmioty z naszej grupy kapitałowej,
  3. Podmioty, z którymi współpracujemy, wspierające nas np. w wykonywaniu usług, obsłudze korespondencji, w procesie obsługi Klienta
  4. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  5. Podmioty nabywające wierzytelności w przypadku nieopłacania przez Panią/Pana naszych rachunków/faktur.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania:
  1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
  2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 3 lat od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej [umowie] zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
  3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  4. Dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe,
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu:
  1. Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  6. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą.
 8. W procesie przetwarzania danych korzystamy z profilowania z wykorzystaniem systemów informatycznych (baza danych do zarządzania klientem). Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych w celu analizy Pani/Pana preferencji (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą może być Pani/Pan najbardziej zainteresowany).
 9. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy.
 10. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 6 może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:
  1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw, wolności, lub
  2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdym przypadku Dienes Polska Sp. z o.o., jako administrator Pani/Pana danych osobowych odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.